Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 21.08.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej nr 110154C relacji Wielka Łąka – Pruska Łąka, gmina Kowalewo Pomorskie o długości 1869,77m Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Terminy posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Zawiadomienie: zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej CHEŁMONIE o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 167 położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Chełmonie, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Petycje TIiGG.152.2.2019 Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.08.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 100/2, Wielka Łąka; część działki nr geod. 224/3, Pluskowęsy) Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 Zarządzenie nr 105/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowych linii elektroenergetycznych ze słupami SN 15kV, realizacja inwestycji na działce nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej budynki mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Szewa – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 39/6, 39/9 i 5241/8, obręb ewidencyjny Szewa, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV w m. Wielkie Rychnowo, Mlewiec, Nowy Dwór – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 16/3, 19 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, 42, 62, 40/3 obręb ewidencyjny Mlewiec, 87/2, 77, 69, 213, 212, 31, 23/2 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 05.08.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.8.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie gospodarstwa rolnego o budynek inwentarski przeznaczony do hodowli bydła z niezbędną infrastrukturą – przedsięwzięcie realizowane na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 4/1 w miejscowości Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie nr 98/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie nr 102/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.07.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Hali Produkcyjno-Magazynowej Zakładu Wyrobów Higienicznych IVB z częścią biurowo-socjalną dz. Nr. 295 obręb Frydrychowo” Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 IX Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Projekty uchwał IX sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Protokół z kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 Zarządzenie Nr 103/2019 sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szczegóły
« 1 2 3 105 106 »