Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

 1. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, a także wyborcy z orzeczeniem  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  mają  prawo  do   głosowania  przez pełnomocnika.
 2. Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.
 3. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach;
 • osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego nie może udzielić pełnomocnictwa.
 1. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do burmistrza miasta, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, najpóźniej do 29 marca 2024 roku.
 2. W celu  sporządzenia  aktu  pełnomocnictwa  wyborca  wpisany  do  rejestru  wyborców  Gminy Kowalewo Pomorskie może złożyć wniosek:
 • ustnie;
 • osobiście w postaci  papierowej,  opatrzonym  własnoręcznym  podpisem  w  Urzędzie  Miejskim w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
 • za pomocą usługi elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust.1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 1. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 2. W wyborach burmistrza akt pełnomocnictwa sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.
 3. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach,  z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.
 4. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa odbywa się w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa.
 1. Akt pełnomocnictwa może zostać sporządzony poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jeżeli zwróci się o to we wniosku, o którym mowa w pkt. 5.
 2. Jeżeli wniosek nie spełnia określonych warunków, burmistrz w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia braków wniosku w terminie 3 dni.
 3. Jeżeli braki wniosku nie zostały uzupełnione bądź gdy nie można ich uzupełnić burmistrz odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
 4. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego   oświadczenia   wójtowi   gminy,   w    której    sporządzono    akt    pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 5. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
 • śmierci lub  utraty  prawa  wybierania  przez  udzielającego  pełnomocnictwa  do  głosowania  lub pełnomocnika;
 • wystąpienia przesłanki, o której mowa w pkt. 3;
 • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.
 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są zwolnione z opłat.

Wymagane dokumenty:

 1. dokument tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa jak również pełnomocnika.
 2. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
 3. pisemna zgoda pełnomocnika na przyjęcie pełnomocnictwa.
 4. oświadczenie pełnomocnika.
 5. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej  w dniu głosowania kończy 60 lat).

Dokumenty można składać do 29 marca 2024 roku do godziny 14:00

W    siedzibie     Urzędu    Miejskiego     w    Kowalewie    Pomorskim    ul.    Konopnickiej     13, 87-410 Kowalewo Pomorskie (Referat Spraw Obywatelskich, biuro nr 10).

W  przypadku  wątpliwości  związanych   z  udziałem  w  głosowaniu  pytania  można  zgłaszać    do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim: tel. 56 684 10 24 wew. 510 lub 56 475 56 510.

Wzory druków dostępne są:

 1. W siedzibie Urzędu Miejskiego adres j.w
 2. Na stronie https://mst-kowalewo-pomorskie.rbip.mojregion.info/ w zakładce: Wybory i Referenda – Wybory Samorządowe 2024

PDFOświadczenie pełnomocnika.pdf (20,91KB)
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.PDF (290,66KB)
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.PDF (294,55KB)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (T. j, Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego  oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1781 z późn. zm.).
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego