Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim dotycząca ochrony danych osobowych

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: 56 684 10 24, e-mail: burmistrz@kowalewopomorskie.pl

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych: Lilianą Kwas, możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie – na adres siedziby Administratora, podany w punkcie 1.

3. Państwa dane przetwarzane będą w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji ustawowych zadań, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podstawą przetwarzania danych może być również Państwa dobrowolna zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu, np. uczestnictwa w ogłoszonym konkursie.

4. Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty administracji publicznej, w tym miejskie jednostki organizacyjne, jeżeli np. rozstrzygnięcie Państwa sprawy wymaga konsultacji lub do przekazania tych danych Administrator zobowiązany jest przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przez okres, oraz w zakresie, wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym również spełnienie obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres realizacji celu, dla którego zgoda została udzielona lub do wycofania tej zgody.

6. Przysługują Państwu określone prawa m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Podkreślić należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

W przypadku, kiedy podstawą prawną jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe ich podanie jest wymogiem ustawowym (obowiązkowe i wynika z przepisów prawa) lub umownym (dobrowolnym, ale niezbędnym do realizacji, np. wniosku, umowy (bez ich podania nie będzie możliwości realizacji sprawy). W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ich podanie ma charakter całkowicie dobrowolny i nie wstrzymuje załatwienia Państwa sprawy.

9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego