Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na ,,Przebudowę drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej we Frydrychowie,,

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 24.08.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 93/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na ,,Przebudowę drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej we Frydrychowie,,
  • Podstawa prawna wydania art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.). oraz ust. 1 pkt 1 ppkt a Regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 52/2007 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorsk ie z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian