Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 20.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 79/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), u p o w a ż n i a m Panią Bożenę Rymanowską – Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania w imieniu Burmistrza czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.), w tym do podpisywania zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń oraz innych dokumentów będących w kompetencji Organu w ramach cytowanej ustawy
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian