Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 27.04.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 47/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
  • Podstawa prawna wydania art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 21 czerwc a 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cyw ilnego (t. j. Dz. U. 2015 poz. 150) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ą dzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 poz.594 z pó ź . zm.) i § 12 Uchwały nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego program u gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuj ą cego lata 2012-2016 (opublikowanej w Dz. Urz. Wojew ództwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2011 r. nr 257 poz . 2528)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian