Zakres kompetencji poszczególnych Komisji Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie

Zakres kompetencji poszczególnych Komisji Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie

Uchwałą nr I/4/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ilości i rodzajów stałych komisji Rady powołano stałe komisje Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i określono zakres:

§ 2. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim:

  • Komisja Rewizyjna (zakres: kontrola działalności Burmistrza Miasta, podporządkowanych mu jednostek oraz działania określone w § 53 Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie)
  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (zakres: opieka przedszkolna, oświata, kultura fizyczna, sport, zdrowie);
  • Komisja Budżetowa i Samorządu (zakres: budżet, gospodarka finansami, działalność gospodarcza gminy);
  • Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej (zakres: działania na rzecz rozwoju gminy, rolnictwo, inwestycje gminne, gospodarka gruntami);
  • Komisja Infrastruktury i Drogownictwa (zakres: utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni, inwestycje gminne);
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (zakres: rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli).

Ponadto Kompetencje Komisji:

1. Rewizyjnej określone są w art. 18 a. Ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym:

Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>