XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 26 września 2018 r. o godzinie 15:30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XXXVII sesji:
1. Sprawy regulaminowe.

a/ otwarcie sesji i powitanie,
b/ odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c/ stwierdzenie quorum,
d/ przedstawienie porządku obrad,
e/ przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej,
f/ informacja z prac Rady Powiatu,
g/ informacja Przewodniczącego Rady oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej,
h/ sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z realizacji wniosków z XXXIII sesji oraz z wykonania uchwał Rady.

2. Wolne wnioski, postulaty, zapytania, sprawy różne radnych i sołtysów.
3. Informacja na temat realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 r oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Informacja o rozpoczęciu prac nad budżetem 2019 r.
5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
3) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,
4) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu, /nr geod 15/3/
5) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu, /nr geod 26/2/
6) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu, /nr geod 61/
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
8) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
9) przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie,
10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
11) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
12) nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące,
13) ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych,
14) wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy.

7. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie.

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacje

Rejestr zmian