XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 15 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w hali sportowej Publicznego Gimnazjum odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Porządek XXXIII sesji przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej,
e) informacja z prac Rady Powiatu,
f) informacja Przewodniczącego Rady oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej,
g) sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z realizacji wniosków z XXXII sesji oraz z wykonania uchwał Rady.

2. Wnioski, postulaty radnych i sołtysów. Wolne wnioski, zapytania, sprawy różne radnych i sołtysów.
3. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
3) przyjęcia 3 letniego Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2020,
4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
5) zmiany uchwały Nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych,
6) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
7) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Kowalewo Pomorskie za okres od 2015 do 2018 roku,
8) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.

5. Odśpiewanie Hymnu Kowalewa Pomorskiego.
6. Dwadzieścia pięć lat promocji Gminy Kowalewo Pomorskie.
7. Sprawozdanie z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014-2018.

a) wystąpienie Burmistrza Miasta /prezentacja filmu za kadencje 2014-2018/,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014-2018,

8. Zakończenie. Hymn Narodowy.

Informacje

Rejestr zmian