XXXII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 23 maja 2018 r. o godzinie 15.30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom. odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XXXII sesji:

1. Sprawy regulaminowe.

a/ otwarcie sesji i powitanie,
b/ odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c/ stwierdzenie quorum,
d/ przedstawienie porządku obrad,
e/ przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej,
f/ informacja z prac Rady Powiatu,
g/ informacja Przewodniczącego Rady oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej,
h/ sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z realizacji wniosków z XXX sesji oraz z wykonania uchwał Rady.

2. Ogłoszenie wyników konkursu „Piękna Gmina”.

a/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
b/ wręczenie nagród i dyplomów.

3.Sprawozdanie z wykonania planu celów finansowo rzeczowych wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok.

a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia,
e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2017 r. oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza,
f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
3) sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej we Wielkiej Łące, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie na rzecz użytkownika wieczystego,
4) projektu zmiany uchwały Nr XXI/187/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
5) przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020,
6) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017,
7) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie,
8) udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka w km 0+000 do 0+400 oraz budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”,
9) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

5. Wnioski, postulaty radnych i sołtysów. Wolne wnioski, zapytania, sprawy różne radnych i sołtysów.

6. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie.

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
16.05.2018 r.

Informacje

Rejestr zmian