XXX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 21 marca 2018 r. o godzinie 15:30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom. odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XXX sesji przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe

a/ otwarcie sesji i powitanie,
b/ odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c/ stwierdzenie quorum,
d/ przedstawienie porządku obrad,
e/ przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej,
f/ informacja z prac Rady Powiatu,
g/ informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej,
h/ sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z realizacji wniosków z XXVIII sesji oraz z wykonania uchwał Rady.

2. Ogłoszenie wyników konkursów na: „Najpiękniej ukwiecony balkon w mieście w roku 2016”, „Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno – Noworoczną”, „Przywracamy urok naszej gminie”.

a/ wystąpienie Prezesa ToMiKo, oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
b/ wręczenie nagród i dyplomów.

3. Wolne wnioski, postulaty, zapytania, sprawy różne radnych i sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
3) złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”,
4) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
5) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu /Srebrniki/,
6) okręgów wyborczych,
7) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
8) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie,
9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie,
10) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
11) przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok,
12) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku,
13) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2020.

5. Zajęcie Stanowiska w sprawie strefy parkingowej w kubaturze rynku.
6. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie.

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacje

Rejestr zmian