XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 31 stycznia 2018 r. o godzinie 12:30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom. im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie się XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XXIX nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
3) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej,
4) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2018,
5) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2018,
6) zmiany uchwały Nr XXI/205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
7) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

3. Zakończenie.

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacje

Rejestr zmian