XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 15 lutego 2017 r. o godzinie 15:30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom. im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie się XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XX nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów,
2) przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej,
3) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2017,
4) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2017,
5) przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok,
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie,
7) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
8) udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec-Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083”,
9) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

3. Zakończenie.

Donata Pilarska-Mądry
Kierownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Informacje

Rejestr zmian