X Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 26 września br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej.

Porządek X sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c) stwierdzenie quorum,
d) przedstawienie porządku obrad,
e) przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej,
f) informacja Starosty z prac Rady Powiatu,
g) informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
h) sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2. Interpelacje, zapytania i wnioski.

3. Informacja na temat realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Informacja o rozpoczęciu prac nad budżetem 2020 r.

5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu:

a) opinia o zgłoszonych kandydatach na ławników,
b) wybór ławników ds. orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich,
c) uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
c) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) zatwierdzenia Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2023,
e) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
g) ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych,
h) udzielenia Gminie Golub-Dobrzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy”,
i) przyjęcia Aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie”,
j) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022”,
k) rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego /skarga z dnia 22.07.2019r./
l) rozpatrzenia petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie.

Wyniki głosowań imiennych

Informacje

Rejestr zmian