Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2501 2015-07-24 00:00:00 Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 24.07.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
2502 2015-07-20 00:00:00 Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,,Wyprawka szkolna,, dla uczniów szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
2503 2015-07-16 00:00:00 Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
2504 2015-07-03 00:00:00 Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
2505 2015-07-03 00:00:00 Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 03.07.2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące Szczegóły
2506 2015-07-02 00:00:00 Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 02/07/2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2020. Szczegóły
2507 2015-07-02 00:00:00 Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 02.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
2508 2015-06-30 00:00:00 Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,, Szczegóły
2509 2015-06-30 00:00:00 Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosków i dokumentacji nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
2510 2015-06-26 00:00:00 Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
2511 2015-06-17 00:00:00 Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 17.06.2015r. w sprawie zmiany zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro. Szczegóły
2512 2015-06-16 00:00:00 Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach w konkursie ,,Piękna Gmina,, 2014 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
2513 2015-06-08 00:00:00 Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 08.06.2015r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego. Szczegóły
2514 2015-06-05 00:00:00 Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 05.06.2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
2515 2015-05-29 00:00:00 Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
2516 2015-05-29 00:00:00 Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
2517 2015-05-28 00:00:00 Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 28.05.2015 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym części nieruchomości znajdującej się na działce o nr geod. 135 , obręb ewidencyjny 3-Kowalewo Pomorskie Szczegóły
2518 2015-05-28 00:00:00 Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pom. Szczegóły
2519 2015-05-22 00:00:00 Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
2520 2015-05-20 00:00:00 Uchwała Nr VI/38/15 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów i członków zarządów komitetów osiedlowych Szczegóły