Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-08-17 14:47:35 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka (działki o nr 267/11, 267/12, 267/13) Szczegóły
2 2018-08-17 14:40:53 Zarządzenie NR 129/2018 w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu Szczegóły
3 2018-08-17 14:19:50 Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej nr geod. 11/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo Szczegóły
4 2018-08-16 21:25:13 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
5 2018-08-16 21:19:03 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
6 2018-08-14 14:31:30 Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie wysokości nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w III edycji konkursu „Ekowypady za elektroodpady” w 2018 r., przeprowadzonym dla szkół z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
7 2018-08-10 17:00:19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
8 2018-08-10 13:57:33 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na sierpień 2018r. Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu planuje się odbyć w następującym terminie: 17 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00 - Komisje: Budżetowa i Samorządu wspólnie z komisją… Szczegóły
9 2018-08-06 14:40:00 Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
10 2018-08-06 14:35:19 Zarządzenie nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu uchwały wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
11 2018-08-06 14:32:49 Zarządzenie nr 117/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
12 2018-08-06 14:28:02 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
13 2018-08-06 14:19:09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące Szczegóły
14 2018-08-06 14:00:23 Protokół z dnia 06.08.2018 r. z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019” Szczegóły
15 2018-08-03 17:16:29 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN dla zasilania działek nr geod. 226/21, 226/22, 226/23 oraz 226/24, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 226/8, 226/14, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24, obr. ewid. Frydrychowo Szczegóły
16 2018-08-03 10:25:44 Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
17 2018-08-03 10:18:00 Zarządzenie Nr 122/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
18 2018-08-03 09:48:01 Uchwała nr XXXV/307/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
19 2018-08-03 09:42:44 Uchwała Nr XXXV/306/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
20 2018-08-02 13:05:17 Zapytanie ofertowe Demontaż istniejących kotłów gazowych, zakup i dostawa dwufunkcyjnych, kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy min. 24kW wraz z ich montażem i uruchomieniem w 8 lokalach znajdujących się w budynku socjalnym należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 4 73 74 75 »