Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-20 14:47:06 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5" Szczegóły
2 2018-02-19 22:43:14 Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli i kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
3 2018-02-19 22:39:04 Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 Szczegóły
4 2018-02-19 22:34:28 Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert Szczegóły
5 2018-02-16 12:19:00 Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
6 2018-02-15 12:35:18 Zaproszenie do składania ofert: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 18 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 3 000 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym Wykonawca na stacji paliw dysponował olejem napędowym o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych Szczegóły
7 2018-02-15 10:05:19 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 202/1, 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
8 2018-02-14 14:50:26 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka 29 o powierzchni 3,8077 ha – (w/g użytków: RIIIa- 3,1580 ha, RIV a – 0,5947 ha, R IV b – 0,0550 ha) z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
9 2018-02-14 14:45:43 Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
10 2018-02-13 12:13:03 Gmina Kowalewo Pomorskie występuje z zapytaniem o cenę wykonania usługi: ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem geod. 47 (droga), stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, z działkami oznaczonymi nr geod. 38 i 48 – zgodnie z załącznikiem graficznym Szczegóły
11 2018-02-12 14:51:00 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.02.2018r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
12 2018-02-09 13:47:23 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w lutym 2018 roku Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu lutym planuje się odbyć w następujących terminach: 15 luty 2018 r. o godz. 15:00 - Komisja Budżetowa i Samorządu /posiedzenie w Urzędzie… Szczegóły
13 2018-02-09 13:30:58 Zarządzenie Nr 16 /2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
14 2018-02-09 13:27:14 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 42/2, 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
15 2018-02-08 14:26:27 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ECS Electronic Control Systems w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na działce o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
16 2018-02-08 11:05:40 Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej procedurę zabezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim i przechowywania kluczy” Szczegóły
17 2018-02-05 12:43:07 Uchwała nr XXIX/261/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
18 2018-02-05 12:40:10 Uchwała nr XXIX/260/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI 205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
19 2018-02-05 12:37:01 Uchwała nr XXIX/259/18 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2018 Szczegóły
20 2018-02-05 12:32:14 Uchwała nr XXIX/258/18 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 60 61 62 »