Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-06-18 13:23:27 Ogłoszenie Burmistrza Kowalewa Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
2 2021-06-18 13:01:53 Zarządzenie nr 65/2021 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz prowadzenia w tych sprawach postępowań Szczegóły
3 2021-06-18 12:58:08 Projekty uchwał XXXI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
4 2021-06-18 12:45:33 Zarządzenie nr 64/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
5 2021-06-18 09:52:51 XXXI Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 24 czerwca br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XXXI Sesja Rady… Szczegóły
6 2021-06-18 07:52:11 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Kowalewo Pomorskie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Szczegóły
7 2021-06-16 13:37:39 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęci u procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 298, 299/1 i 299/2 w obrębie geodezyjnym Zapluskowęsy , gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
8 2021-06-16 13:36:20 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.15.2020 z dnia 16.06.2021 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 298, 299/1 i 299/2 w obrębie geodezyjnym Zapluskowęsy , gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
9 2021-06-15 15:43:17 Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego Szczegóły
10 2021-06-15 10:52:55 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:20 w sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
11 2021-06-15 10:48:09 Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 14:00 w sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
12 2021-06-15 10:45:09 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządu, Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, tóre odbyło się w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 14:15 w sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
13 2021-06-15 10:18:53 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, pełnomocnik p. Agnieszka Bajerowska, Zajezierze 2, 88-140 Gniewkowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia 125 PE z przyłączami 63 PE do budynków jednorodzinnych przy ulicy Drzymały w Kowalewie Pomorskim – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 35, 188, 220/1, 223, 224, 228, 237, 274 oraz 283/2, położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
14 2021-06-15 10:05:20 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka 215/8 oraz część działki nr 67/17 o łącznej powierzchni 6225 m2 pod działalność handlową, usługi bez prawa zabudowy z możliwością ogrodzenia Szczegóły
15 2021-06-14 14:56:22 Zapytanie ofertowe na: „Modernizacja węzłów wodociągowych” Szczegóły
16 2021-06-11 07:56:00 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z/s ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik PSBUD Piotr Świrzyński, Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 267/20 oraz 267/17 położonych w obrębie ewidencyjnych Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
17 2021-06-11 07:53:05 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10.06.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (dot. część działki nr 8/2 Kowalewo Pomorskie, obręb IV) Szczegóły
18 2021-06-10 14:28:43 Ogłoszenie o zamówieniu: realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
19 2021-06-10 09:54:52 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2020 z dnia 24.09.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 1 obręb Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
20 2021-06-08 13:48:41 Obwieszczenie: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „ZAPLUSKOWĘSY” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 135, obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”) Szczegóły
« 1 2 3 4 168 169 170 »