Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-07-08 11:41:37 Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
2 2020-07-08 11:09:33 Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro Szczegóły
3 2020-07-07 13:48:09 Zawiadomienie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej pod drogą powiatową w m. Chełmoniec - realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 12/2, 69/4 oraz 68 obręb ewidencyjny Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
4 2020-07-06 21:05:44 Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu Szczegóły
5 2020-07-06 21:01:19 Obwieszczenie: zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 40 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu Szczegóły
6 2020-07-06 07:28:14 Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
7 2020-07-06 07:25:33 Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
8 2020-07-06 07:17:16 Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
9 2020-07-03 13:56:16 Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
10 2020-07-03 13:53:07 Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Modernizacja gospodarki osadowej II etap ” Szczegóły
11 2020-07-03 13:47:14 Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
12 2020-07-03 13:29:18 Obwieszczenie - informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w miejscowości Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
13 2020-07-03 13:21:40 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
14 2020-07-03 13:18:44 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 Szczegóły
15 2020-07-03 13:06:27 Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
16 2020-07-03 13:03:27 Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2035 Szczegóły
17 2020-07-03 13:01:01 Uchwała Nr 16/D/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
18 2020-07-03 12:55:44 Informacja o stanie mienia Gminy Kowalewo Pomorskie według stanu na dzień 31.12.2019r. Szczegóły
19 2020-07-03 10:43:38 Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchnią zabudowy do 3,37 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 133 w miejscowości Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
20 2020-07-03 10:04:50 Zarządzenie nr 61/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 135 136 137 »