Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-08 15:04:19 Zarządzenie Nr 153/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
2 2017-12-08 15:01:13 Zarządzenie Nr 149A/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
3 2017-12-08 14:58:17 Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
4 2017-12-07 22:52:59 ZAPYTANIE  OFERTOWE: Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
5 2017-12-06 14:52:14 Zarządzenie Nr 149/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
6 2017-12-06 14:43:46 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2018 roku Szczegóły
7 2017-12-05 14:59:34 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w grudniu 2017 roku Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu planuje się odbyć w następujących terminach: 11 grudnia 2017 r. o godz. 15:00 - Komisja Budżetowa i Samorządu /posiedzenie w Urzędzie… Szczegóły
8 2017-12-05 14:42:21 Zapytanie ofertowe o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
9 2017-11-30 23:15:46 Informacja opublikowana na podstawie ustawy o systemie oświaty dot. podstawowej kwoty dotacji Szczegóły
10 2017-11-30 14:10:53 Zarządzenie Nr 156 / 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Szczegóły
11 2017-11-30 14:05:43 Zarządzenie Nr 155/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
12 2017-11-30 13:52:33 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29.11.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 101/4, Chełmonie) Szczegóły
13 2017-11-29 13:53:46 Zarządzenie Nr 154/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
14 2017-11-29 10:10:01 Uchwała Nr XXVII/238/17 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
15 2017-11-29 10:06:06 Uchwała Nr XXVII/237/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
16 2017-11-29 10:02:29 Uchwała Nr XXVII/236/17 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
17 2017-11-29 09:59:07 Uchwała Nr XXVII/235/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
18 2017-11-29 09:54:44 Uchwała Nr XXVII/234/17 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kowalewo Pomorskie z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska" Kowalewo Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim oraz zbycie udziałów Gminy Kowalewo Pomorskie w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska" Kowalewo Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
19 2017-11-29 09:49:18 Uchwała Nr XXVII/233/17 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kowalewo Pomorskie z Krajowego Funduszu Rozwoju "Samorządowa Polska" sp. z o.o oraz zbycie udziałów Gminy Kowalewo Pomorskie w Krajowym Funduszu Rozwoju "Samorządowa Polska" sp. z o.o. Szczegóły
20 2017-11-29 09:45:18 Uchwała Nr XXVII/232/17 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat Szczegóły
« 1 2 3 4 55 56 57 »