VIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 27 czerwca br. o godzinie 12:00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej.

Porządek VIII sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c) stwierdzenie quorum,
d) przedstawienie porządku obrad,
e) przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej,
f) informacja Starosty z prac Rady Powiatu,
g) informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
h) sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2.Ogłoszenie wyników konkursu „Piękna Gmina”

a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
b) wręczenie nagród i dyplomów.

3. Interpelacje, zapytania i wnioski.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
c) zmiany uchwały Nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023,
f) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
g) odwołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie,
h) powołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie.

5.Raport o stanie Gminy Kowalewo Pomorskie za 2018 rok.

a)prezentacja dotycząca Raportu o stanie Gminy Kowalewo Pomorskie za 2018 rok,
b)debata radnych  nad Raportem o stanie Gminy Kowalewo Pomorskie za 2018 rok,
c)debata mieszkańców Gminy nad Raportem o stanie Gminy Kowalewo Pomorskie za 2018 rok,
d)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania.

6. Sprawozdanie z wykonania planu celów finansowo rzeczowych wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.

a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia,
e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2018 r. oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza,
f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

7. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie.

Link do transmisji online: VIII sesja – 27 czerwca 2019r. godz 12.00

Wyniki głosowań imiennych

Informacje

Rejestr zmian