VII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 30 maja br. o godzinie 14:00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej.

Porządek VII sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c) stwierdzenie quorum,
d) przedstawienie porządku obrad,
e) przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Miejskiej,
f) informacja Starosty z prac Rady Powiatu,
g) informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
h) sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2. Prezentacja Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim

3.Informacja w sprawie interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
c) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie,
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy na okres od dnia 1 września 2019 r.,
e) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
f) określenia zasad udzielania  i  sposobu rozliczania  dotacji celowej  na  finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi  w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,
g) przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020,
h) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2021,
i) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,
j) ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie,
k) stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia,
l) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
m) wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów,
n) rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,
o) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

5. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie.

Link do transmisji:

Wyniki głosowań imiennych

Informacje

Rejestr zmian