VI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 27 marca br. o godzinie 14:00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej.

Porządek VI sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a/ otwarcie sesji i powitanie,
b/ odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c/ stwierdzenie quorum,
d/ przedstawienie porządku obrad,
e/ informacja Starosty z prac Rady Powiatu,
f/ informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
g/ sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2. Ogłoszenie wyników konkursów na: „Najpiękniej ukwiecony balkon w mieście w roku 2018”, „Najpiękniejszą Iluminację Świąteczno – Noworoczną”, „Przywracamy urok naszej gminie”.

a/ wystąpienie Prezesa ToMiKo, oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
b/ wręczenie nagród i dyplomów.

3.Informacja w sprawie interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
3. rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia dalszych działań w postępowaniu w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,
5. zarządzenia terminów przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich, członków komisji rewizyjnych oraz przewodniczących zarządów, członków zarządów oraz członków komisji rewizyjnych samorządów osiedlowych,
6. przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok,
7. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin  zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych  pracujących  z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  i dzieci młodsze,
8. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku,

9.ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.

5. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie

Link do transmisji: https://youtu.be/KC6K8OYwCQo

Wyniki głosowań imiennych

Informacje

Rejestr zmian