V Sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 6 marca br. o godzinie 14:00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad V sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a/ otwarcie sesji i powitanie,

b/ odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,

c/ stwierdzenie quorum,

d/ przedstawienie porządku obrad,

e/ przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej,

f/ informacja Starosty z prac Rady Powiatu,

g/ informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

h/ sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych na Kolegium, informacja z wykonania uchwał Rady.

2.Informacja w sprawie interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej,
 • uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2019,
 • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019,
 • warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie w prawo własności tych gruntów wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
 • majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
 • sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, stanowiącej własność Gminy Kowalewo Pomorskie na rzecz użytkownika wieczystego,
 • zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych,
 • zatwierdzenia Planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencje 2018-2023.

4. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta i odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie.

Link do transmisji: https://youtu.be/MWEDteQ1jHQ

Informacje

Rejestr zmian