Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej X/85/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/85/15 w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/84/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/84/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/83/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 – 2032,, Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/82/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2020,, Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/81/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/81/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/80/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/79/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/79/15 w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,, Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/78/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/78/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/77/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/77/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/76/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/76/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/75/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/75/15 w sprawie budżetu na 2016 rok. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/74/15 28.12.2015 Obowiązujący Uchwała Nr X/74/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/73/15 25.11.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IX/73/15 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/72/15 25.11.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IX/72/15 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/71/15 25.11.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IX/71/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/70/15 25.11.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IX/70/15 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/69/15 25.11.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IX/69/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2016 r. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/68/15 25.11.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IX/68/15 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/67/15 25.11.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IX/67/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej IX/66/15 25.11.2015 Obowiązujący Uchwała Nr IX/66/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 54 55 56 57 58 68 69 »