Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XIII/105/16 18.05.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XIII/105/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/104/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/104/16 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr IX/71/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/103/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/103/16 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/102/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/102/16 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/101/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/101/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/159/99 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 października 1999 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. i utworzenie jednostki budżetowej – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/100/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/100/16 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/99/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/99/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/98/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/98/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji udzielonej w 2015r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/97/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/97/16 w sprawie zmiany wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/96/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/96/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/95/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/95/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/94/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/94//16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/93/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/93/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/92/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/92/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/91/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/91/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/90/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała NR XII/90/16 w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/89/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała nr XII/89/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/88/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/88/16 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2016. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XII/87/16 30.03.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XII/ 87/ 16 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2016. Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej X/86/16 27.01.2016 Obowiązujący Uchwała Nr XI/86/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
« 1 2 53 54 55 56 57 68 69 »