Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 164/2018 08.10.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 164/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 162/2018 08.10.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 162/2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 161/2018 08.10.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 161/2018 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 33/2018 02.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na realizację zadania pn.: Budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 147/2018 21.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 147/2018 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 101/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/327/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/327/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/326/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/326/18 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/325/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/325/18 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/324/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/324/18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/323/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/323/18 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/322/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/322/18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/321/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała NR XXXVII/321/18 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/320/18 26.09.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVII/320/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/319/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/318/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/318/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/317/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/317/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/316/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXVII/316/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/315/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała NR XXXVII/315/18 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/314/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/314/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXVII/313/18 26.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/313/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
« 1 2 3 44 45 »