Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 117/2020 19.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 117/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczenia wynajmu świetlic wiejskich Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 116/2020 16.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 116/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 109/2020 12.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 109/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 106/2020 06.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 106/2020 w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 108/2020 07.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 108/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 107/2020 07.10.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 107/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim oraz statutu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/184/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/184/20 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/183/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/183/20 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/182/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/182/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 47/19 w obrębie ewidencyjnym 01 miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/181/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/181/20 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/180/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/180/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/179/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/179/20 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/178/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/178/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/177/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/177/20 w sprawie powołania Honorowej Kapituły Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/176/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/176/20 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim i nadania jej statutu Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/175/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/175/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXII/174/20 25.09.2020 Obowiązujący Uchwała nr XXII/174/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 95/2020 01.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 95/2020 – dotyczy zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie nr 21/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 103/2020 29.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 103/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 102/2020 23.09.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 102/2020 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 3 70 71 »