Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 106/2021 30.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 106/2021 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 100/2021 24.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 100/2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 104/2021 30.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 104/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 107/2021 30.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 107/2021 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/284/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/284/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/283/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/283/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/282/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/282/21 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/281/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/281/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/280/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/280/21 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/279/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/279/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/278/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/278/21 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/277/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/277/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXIII/276/21 30.09.2021 Obowiązujący Uchwała Nr XXXIII/276/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 66/2021 16.06.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 66/2021 w sprawie: ustalenia rodzaju przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz wzorów pieczęci i formularzy stosowanych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 105/2021 30.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 105/2021 w sprawie odwołania koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 9/2021 12.01.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie powołania koordynatora do spraw szczepień przeciwko COVID-19 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 99/2021 16.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 99/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 92/2021 31.08.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 92/2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 98/2021 15.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 98/2021 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 215/8 oraz część działki nr 67/17 o łącznej powierzchni 6225 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 97/2021 14.09.2021 Obowiązujący Zarządzenie nr 97/2021 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia, najmu, użytkowania i użyczania nieruchomości gruntowych na okres do lat trzech Szczegóły
« 1 2 3 83 84 »