Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 137/2017 19.10.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 137/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 136/2017 19.10.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 136/2017 w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości o nr geod. 107/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 129/2017 27.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 129/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5. 2. Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 131/2017 27.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 130/2017 27.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 130/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 125/2017 22.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 125/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXV/213/17 21.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/213/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXV/215/17 21.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/215/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXV/219/17 21.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/219/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kęsowo Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXV/218/17 21.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/218/17 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXV/217/17 21.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/217/17 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXV/216/17 21.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/216/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXV/214/17 21.09.2017 Obowiązujący Uchwała Nr XXV/214/17 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 126/2017 25.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 126/2017 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek oświatowych podczas ich nieobecności, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 124/2017 14.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 124/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 117/2017 31.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 117/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 122/2017 06.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 122/2017 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 121/2017 06.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 123/2017 12.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie powołania Sztabu Koordynacyjnego akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017″ Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 112/2017 24.08.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 112/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 30 31 »