Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 20/2018 16.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli i kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 18/2018 13.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 17/2018 13.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 19/2018 13.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 7/2018 16.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 16/2018 09.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 16 /2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 15/2018 07.02.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej procedurę zabezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim i przechowywania kluczy” Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/261/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/261/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/260/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/260/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI 205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/259/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/259/18 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/258/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXIX/258/18 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/257/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/257/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/256/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/256/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXIX/255/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXIX/255/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 9/2018 22.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 10/2018 22.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 8/2018 17.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018. Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 6/2018 15.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 136/2017 z dnia 19.10.2017 roku w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości o nr geod. 107/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 4/2018 11.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 169/2017 29.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 169/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi pieszo – rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »