Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Rady Miejskiej XX/161/20 25.06.2020 Obowiązujący Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 86/2020 31.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 49/2019 16.04.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej urzędu miejskiego – sołectwo lipienica Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 46/2019 12.04.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej urzędu miejskiego – sołectwo chełmonie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 82/2020 22.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 73A/2020 30.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 73A/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 76/2020 07.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku.” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 191/2018 14.12.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 191/2018 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 87/2019 21.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 176/2019 16.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 176/2019 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 166/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 86/2019 21.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 27/2018 01.03.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu pracy Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 74/2020 01.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 171/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Zmienionego Zarządzeniem nr 135/2019 z dnia 09 października 2019r. Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 81/2020 21.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 78/2020 16.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 78/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 80/2020 21.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 80/2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 79/2020 20.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 77/2020 14.07.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 73/2020 30.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 71/2020 12.06.2020 Obowiązujący Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro Szczegóły
« 1 2 3 68 69 »