Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Burmistrza 129/2018 14.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie NR 129/2018 w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 125/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej nr geod. 11/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 128/2018 13.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie wysokości nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w III edycji konkursu „Ekowypady za elektroodpady” w 2018 r., przeprowadzonym dla szkół z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 124/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 120/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu uchwały wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 117/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 117/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 123/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 122/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 122/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXV/307/18 30.07.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/307/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
uchwały Rady Miejskiej XXXV/306/18 30.07.2018 Obowiązujący Uchwała Nr XXXV/306/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 119/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia trzeciej edycji konkursu ekologicznego pn. „Ekowypady za elektroodpady” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 121/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 121/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 111/2018 20.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 111/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 113/2018 20.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 113/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 114/2018 20.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 114/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszejod kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 112/2018 20.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 112/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 118/2018 26.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 118/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019” Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 84/2018 19.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 101/2018 28.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 101/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
zarządzenia Burmistrza 107/2018 10.07.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 107/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 42 43 »