Terminy posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w czerwcu 2021 r.

Informuję, iż posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu planuje się odbyć w następującym terminie:

  • 15 czerwiec 2021 r. godz. 14:00 – posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej,  Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Budżetowej i Samorządu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim/

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Rozpatrzenie petycji z dnia 7 kwietnia 2021r.; dotyczącej budowy drogi asfaltowej w Wielkim Rychnowie.
3. Zapytania, sprawy różne.
4. Zakończenie.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy.
4. Omówienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacja o stanie mienia za rok 2020.
5. Zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminie Kowalewo.
6. Projekty uchwał i tematy informacyjne.
7. Zapytania, sprawy różne.
8. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian