Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 118/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług oraz zasad przekazywania dokumentacji księgowej od jednostek organizacyjnych niezbędnej do scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr 111/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr 119/2016 w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Plan celów rzeczowo – finansowych na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/175/16 w sprawie budżetu na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/174/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/173/16 w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/172/16 w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/171/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/170/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała XIX/169/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/168/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/167/16 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/166/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/165/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie”, zmienionej Uchwałą Nr XIV/110/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/164/16 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/163/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/162/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 59 60 61 62 63 89 90 »