Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.06.2020 Uchwała nr XIX/147/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 05.06.2020 Uchwała nr XIX/146/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 05.06.2020 Uchwała nr XIX/145/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Szczegóły
Akty prawne 05.06.2020 Uchwała nr XIX/144/20 w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Strona internetowa PKW dotycząca Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie: w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 43/4 położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszkalne Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego Zawiadamia że zakończone zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 Uchwała nr XIX/143/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 Uchwała Nr XIX/142/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.3.2020 z dnia 03.06.2020r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV SIERAKOWO o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha , trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce 201 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 03.06.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.3.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV SIERAKOWO o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha , trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce 201 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie nr 158/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie: zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Orzechowo”, o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie nr 123/2019 w sprawie powołania Sztabu Koordynacyjnego akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2020 Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 171/8 (obręb 0018) w miejscowości Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Szczegóły
« 1 2 4 5 6 7 8 137 138 »