Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2016 Zarządzenie nr 66b/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
Akty prawne 02.08.2016 Zarządzenie nr 66a/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Szewa na działce nr 85/5. Szczegóły
Akty prawne 02.08.2016 Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 02.08.2016 Zarządzenie nr 55a/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 Zarządzenie nr 67a/2016 z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi powiatowej nr 1721C w m. Sierakowo w zakresie wykonania chodnika. Szczegóły
Akty prawne 25.07.2016 Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Akty prawne 25.07.2016 Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”. Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 20.07.2016 Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Fosa Jagiellońska 10 w Kowalewie Pomorskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. Szczegóły
Akty prawne 19.07.2016 Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. Szczegóły
Akty prawne 08.07.2016 Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 05.07.2016 Uchwała Nr XV/124/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/130/16 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/129/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/128/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i zawarcie porozumienia przez Gminę Kowalewo Pomorskie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/127/16 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej numer 2108C Kowalewo Pomorskie – Okonin na odcinku ok km 0+000 do km 4+550”. Szczegóły
« 1 2 57 58 59 60 61 77 78 »