Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/168/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/167/16 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/166/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/165/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie”, zmienionej Uchwałą Nr XIV/110/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/164/16 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/163/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/162/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Zarządzenie Nr 120/2016 w sprawie: wysokości dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego dla dyrektorów,wicedyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. : „budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu planowanej w Zapluskowęsach„ na działce nr 9 , położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 Pismo Okólne 2/2016 w sprawie powołania Sztabu Koordynacyjnego akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2016” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 Zarządzenie nr 115/2016 w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2017 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 Zarządzenie nr 117/2016 w sprawie: zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim napojów profilaktycznych Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 Zarządzenie Nr 116 /2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2012 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07 maja 2012 roku Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Skan Uchwały Nr 8/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30.11.2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Projekty uchwał XIX sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: część działki nr 42/2 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie 02 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Protokół kontroli pracodawcy przeprowadzonej na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Protokół kontroli stwierdzający wykonanie zadania i wykorzystanie środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej Szczegóły
« 1 2 57 58 59 60 61 87 88 »