Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.12.2016 XIX Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr 108/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
Artykuł 20.12.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) Szczegóły
Akty prawne 20.12.2016 Zarządzenie Nr 112/2016 w sprawie przyjęcia wzoru formularza oceny projektu oraz terminów jego składania Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Gmina Kowalewo Pomorskie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Rozbudowa Skate Parku” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 Zarządzenie Nr 113/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie (nie stosuje się ustawy Pzp) Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych: Część 1 – dla dzieci autystycznych (umowa zlecenie, rachunek); Część 2 – dla osób dorosłych autystycznych i ze schizofrenią paranoidalną w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie (umowa zlecenie, rachunek) Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/161/16 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kowalewo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/160/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/159/16 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/158/16 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/157/16 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/156/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/155/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/154/16 w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r., na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała nr XVIII/153/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała XVIII/152/16 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/178/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat Szczegóły
« 1 2 48 49 50 51 52 77 78 »