Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.07.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 23.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 8/2 Kowalewo Pomorskie, obręb IV) Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo” Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu na działce o nr ewid. 40 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 02 m. Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 Zarządzenie nr 80/2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza Szczegóły
Przetargi 17.07.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr geod. 160/11 o pow. 789 m2 , poł. w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Zapytanie ofertowe nr 2: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 17.07.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka numer geod. 220/6 o pow. 0,1090 ha , położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej TO1G/00012422/9 Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator Oddział w Toruniu, Pl. F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymiana słupów SN – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 5, 6, 59, 72, 7, 10/7, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 15/6, 18, 102, 15/9, 15/10, 28/4, 28/5, 29, 136/1, 37, 58, 46, 50, 55, 56, 57/1, 75/3, 75/11, 75/12, 103/1, 103/2, 108 – obręb ewidencyjny Lipienica, gm. Kowalewo Pomorskie oraz na działkach o nr geod. 100, 105, 230, 108/1, 228/1, 238/3, 229 – obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 Obwieszczenie – informacja dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek Energa Operator Oddział w Toruniu, Pl. F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr geod. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10 w miejscowości Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10 oraz 102/11, obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.07.2020 Ogłoszenie o konkursie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Wielka Łąka 11 87- 410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 15.07.2020 Zarządzenie nr 77/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 143 obręb Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w lipcu 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki 255/3 – 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Wyborach ponownych Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2019r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 141 142 »