Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/247/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/246/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/245/17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/244/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/243/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/242/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/241/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/240/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/239/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 Zarządzenie Nr 163/2017 w sprawie: dodatku za warunki pracy, dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Petycja OR.152.2.2017 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2017 Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie przyjęcia „Szczegółowego regulaminu korzystania z Centrum Rekreacji i Sportu – PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 28.12.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr geod. 67/17, Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 28.12.2017 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Projekty uchwał XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 XXVIII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOWALEWA POMORSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 15.12.2017 Zarządzenie Nr 157/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/07 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 17.09.2007 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 61 62 »