Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.07.2020 Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej urzędu miejskiego – sołectwo chełmonie Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – „Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 82/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 73A/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: ” Przebudowa części drogi gminnej nr 110134C oraz drogi gminnej nr 110151C w m. Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 410,17 m.” Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Dorau – przedstawiciela Biura Projektów Drogowych S.C., ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110103C w m. Mlewo – realizacja inwestycji na działce o nr ewid. 197, obręb ewidencyjny Mlewo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 28.07.2020 Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku.” Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2020 r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 27.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dz. nr 64/2, obręb ewidencyjny Nowy Dwór) Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 191/2018 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 176/2019 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 166/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu pracy Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 171/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Zmienionego Zarządzeniem nr 135/2019 z dnia 09 października 2019r. Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 141 142 »