Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.04.2018 Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w kwietniu 2018 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Uzupełnienie ubytków na wieży OSP Kowalewo Pomorskie wraz z jej dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy polegająca na budowie drogi rowerowej” Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadań: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej” Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała Nr XXX/274/18 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała nr XXX/273/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała nr XXX/272/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała nr XXX/271/18 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała nr XXX/270/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała nr XXX/269/18 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała nr XXX/268/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała nr XXX/267/18 w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała Nr XXX/266/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 Uchwała nr XXX/265/18 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 67 68 »