Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2020 Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – kontrola w: Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 18.08.2020 Zarządzenie nr 84/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektów grantowych realizowanych przez Gminę Kowalewo Pomorskie w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność, Działanie 11.01 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Szczegóły
Akty prawne 18.08.2020 Zarządzenie nr 84a w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Obwieszczenie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej formy fotowoltaicznej „Orzechowo”, o mocy do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (lokalizacja przedsięwzięcia: dz. o nr ewid. 319/1 i 321/1, obręb Orzechowo, gm. Ryńsk) Szczegóły
Artykuł 17.08.2020 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Projekty uchwał XXI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 02 obrębie ewid. miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako cz. dz. 11/12 o powierzchni 0,02937 ha – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Zapytanie ofertowe na „Wykonanie węzłów wodociągowych” Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 XXI Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.08.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17, część działki nr 28/10 obręb ewidencyjny Frydrychowo, część działki nr 82/2, część działki nr 224/3 obręb ewidencyjny Pluskowęsy, część działki nr 43/3, część działki nr 42/2, część działki nr 43/7 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, część działki nr 8/2 część działki nr 43/7, część działki nr 8/2 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, część działki nr 120 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Obwieszczenie: Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 3 i studni nr 4, zlokalizowanego w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński na terenie działki ewid. nr 1/6 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo oraz odprowadzenie podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 1/6 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego oznaczonego w ewid. R-W1, zlokalizowanego na terenie działki ewid. nr 75 obręb ewid. nr 0014 Piątkowo Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem płynów do dezynfekcji oraz zaplanowanie postępowania, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.11.2020 z dnia 07.08.2020 r. zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody środowisko na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ”Srebrniki” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 166 obręb Srebrniki w gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Uchwała nr XX/161/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 05.08.2020 Zarządzenie nr 86/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.08.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 350 litrów oleju napędowego grzewczego (lekkiego) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Petycja osób zainteresowanych, w sprawie zarządzania i konserwacji hydrantów jako zadania własnego gminy, na podstawie prawnej art. 63 Konstytucji Polski i art. 2 ustawy z dnia 11.07.2014r o petycjach Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak OŚRIEG.6220.32.2019 z dnia 04.08.2020 r. prostującego oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu znak OŚRIEG.6220.32.2019 z dnia 29.05.2020 r. w postępowaniu administracyjnym dot. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 141 142 »