Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 101/4, 59/3, 58, 57/4, 53, 52, 46, 45/1, 45/2, 44, 43/2, 43/1, 34, 30/2, 16, 212/3, 47, 48, 50 i 18, obręb ewidencyjny Chełmonie Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 15/10, obręb ewidencyjny Lipienica Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 99, obręb ewidencyjny Chełmonie Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo – Chełmonie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 177/1, 177/2, 252 oraz 268/1, obręb ewidencyjny Bielsk Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 57/4, obręb ewidencyjny Bielsk Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo – Chełmonie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 150/1, 151, 152/1, obręb ewidencyjny Szychowo, gm. Kowalewo Pomorskie oraz na działkach nr geod. 97, 207, 208/10, obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo – Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 108, obręb ewidencyjny Chełmonie Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej i kablowej SN-15kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo – Chełmonie, realizacja inwestycji na działce nr geod. 128/17, obręb ewidencyjny Szychowo Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/68/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Uchwała Nr VIII/66/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 105 106 »