Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.01.2018 r.: na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Toruniu wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2018 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.01.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie dokumentacji dla budowy drogi pieszo- rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie Nr 169/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi pieszo – rowerowej w Kowalewie Pomorskim przy drodze wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia) Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie Nr 165/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie nr 166/2017 w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2018 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie nr 168/2017 w sprawie bieżącej aktualizacji działań planowanych do realizacji w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie nr 164/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie nr 167/2017 w sprawie składu i regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 Zarządzenie Nr 162/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/254/17 w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/253/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/252/17 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/251/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPKP.10.01.01-04-0012/17 pt. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci” Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/250/17 w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej ogłoszenia roku 2018 „Rokiem Anny Wazówny” w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/249/17 RADY w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 Uchwała Nr XXVIII/248/17 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 61 62 »