Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.09.2019 Zarządzenie nr 122/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 19.09.2019 Zarządzenie nr 117/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 19.09.2019 Zarządzenie nr 109/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Kowalewo wraz z liniami kablowymi SN ze słupami i nN oraz infrastrukturą towarzyszącą: instalacje kanalizacji deszczowej z drenażem, kanały kablowe, instalacja teletechniczna, odgromowa, uziemiająca oświetlenia zewnętrznego, drogi wewnętrzne chodniki, wiata p.poż., ogrodzenie wraz z przebudową budynku rozdzielni SN – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zmiana godziny posiedzenia Komisji Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 120/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 111/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 16.09.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 96/2, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 108/2019 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 116 /2019 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie dodatku za powierzone funkcje, dodatku za warunki pracy i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
Akty prawne 17.09.2019 Zarządzenie nr 118/2019 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Protokół kontroli: Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Obwieszczenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowaniu programów ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych: podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanych polowaniach zbiorowych przedłożoną przez Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie: rokowania na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji eletroenergetycznej 110/15 kV GPZ Kowalewo wraz z liniami kablowymi SN ze słupami i nN oraz infrastrukturą towarzyszącą: instalacje kanalizacji deszczowej z drenażem, kanały kablowe, instalacja teletechniczna, odgromowa, uziemiająca, oświetlenia zewnętrznego, drogi wewnętrzne, chodniki, wiata p.poż, ogrodzenie wraz z przebudową budynku rozdzielni SN – z powodu korekty wniosku z dnia 05.09.2019 r. w zakresie zmiany zakresu inwestycji – realizacja inwestycji na działce nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 Zamieszczono Nr 119/2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji eletroenergetycznej 110/15 kV GPZ Kowalewo wraz z liniami kablowymi SN ze słupami i nN oraz infrastrukturą towarzyszącą: instalacje kanalizacji deszczowej z drenażem, kanały kablowe, instalacja teletechniczna, odgromowa, uziemiająca, oświetlenia zewnętrznego, drogi wewnętrzne, chodniki, wiata p.poż, ogrodzenie – realizacja inwestycji na działce nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 110 111 »