Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/323/18 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/322/18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała NR XXXVII/321/18 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 UCHWAŁA NR XXXVII/320/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała Nr XXXVII/318/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała Nr XXXVII/317/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała Nr XXXVII/316/18 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała NR XXXVII/315/18 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/314/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Uchwała nr XXXVII/313/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 OBWIESZCZENIE z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 OBWIESZCZENIE z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa dróg dojazdowych – ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 OGŁOSZENIE Burmistrza Kowalewa Pomorskiego: informuję o przyjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim uchwały Nr XXXVII/315/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI PIĄTKOWO Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 Zarządzenie nr 155/2018 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Zarządzenie Nr 148/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 80 81 »