Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 09.01.2020 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Nabór członków komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. w trybie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze V przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XIV/113/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/112/19 w sprawie przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/111/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/110/19 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/109/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała nr XIV/108/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XIV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Protokół Nr 1/2018 z kontroli prawidłowości zastosowania, wykonywania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na: drogach gminnych w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Raport z czynności kontrolnych 02/7.4.1.1/27/19 z dnia 17.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Raport z czynności kontrolnych nr 02/313,322,323 z dnia 10.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej – Akt notarialny Rep. A Nr 6881/2009 z dnia 27.08.2009 r. przeprowadzonej w dniu 23.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Budowa w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca , w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Zarządzenie nr 189/2019 w sprawie: dodatku za powierzone funkcje, dodatku za warunki pracy i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
« 1 2 3 4 121 122 »