Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.07.2020 Zarządzenie nr 76/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku.” Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sierpniu 2020 r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 27.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (dz. nr 64/2, obręb ewidencyjny Nowy Dwór) Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 191/2018 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 176/2019 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 166/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu pracy Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 27.07.2020 Zarządzenie nr 74/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 171/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Zmienionego Zarządzeniem nr 135/2019 z dnia 09 października 2019r. Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Zarządzenie nr 81/2020 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Zarządzenie nr 78/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021” Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 23.07.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 8/2 Kowalewo Pomorskie, obręb IV) Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo” Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku (strychu) na funkcję mieszkalną wraz z nadbudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu na działce o nr ewid. 40 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 02 m. Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 Zarządzenie nr 80/2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Szczegóły
Akty prawne 21.07.2020 Zarządzenie nr 79/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami do wykonywania czynności związanych z procedurą formalno-prawną przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w imieniu Burmistrza Szczegóły
Przetargi 17.07.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr geod. 160/11 o pow. 789 m2 , poł. w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Zapytanie ofertowe nr 2: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 17.07.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka numer geod. 220/6 o pow. 0,1090 ha , położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej TO1G/00012422/9 Szczegóły
« 1 2 3 4 139 140 »