Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała nr III/23/18 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała nr III/22/18 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała nr III/21/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała nr III/20/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała nr III/19/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała nr III/18/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała nr III/17/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała nr III/16/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie nr 183/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie nr 189/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie nr 192/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie nr 196/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie nr 198/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Interpelacja z dnia 28 grudnia 2018r. dot. opracowania tzw. „mapy drogowej” w sprawie budowy obwodnicy Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Interpelacja z dnia 28 grudnia 2018r. dot. realizacji inwestycji w Soł. Mlewo Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Interpelacja z dnia 28 grudnia 2018r. dot. wynagrodzenia burmistrzów i zasad wykorzystywania samochodu służbowego Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Interpelacja z dnia 28 grudnia 2018r. dot. przystąpienia do opracowania i nowelizacji dokumentów… Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Interpelacja z dnia 27 grudnia 2018r. dot. budowy drogi asfaltowej w Soł. Mlewo Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej zespół budynków mieszkalnych w Sierakowie – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 48, 49, 145/1, 162/3, 162/6, 162/7 w m. Sierakowo, obręb ewidencyjny Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 28.12.2018 Zarządzenie nr 197/2018 w sprawie dodatku za powierzone funkcje, dodatku za warunki pracy i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych Szczegóły
« 1 2 3 4 89 90 »