Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14.05.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działki nr 50/5 – 01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w maju 2020r. Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 07.05.2020r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo” Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 300/30 położonej w Kowalewie Pomorskim, obręb 04 m. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV SIERAKOWO o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha , trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce 201 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o braku możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 07.05.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.24.2019 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na„ Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/141/20 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała Nr XVIII/140/20 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/139/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/137/20 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg gminnych przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/136/20 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/135/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/134/20 w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały dotyczącej „Długofalowego programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/133/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/132/20 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała nr XVIII/131/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Zarządzenie nr 55/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zdanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
« 1 2 3 4 130 131 »