Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.05.2018 Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)na realizację zadania pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjązadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 04.05.2018 Zmiana godziny posiedzenia Komisji Szczegóły
Przetargi 02.05.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr dz. 51/1, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2018 z dnia 18.04.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.05.2018 Zamieszczono Nr 170/2017 w sprawie zmian obowiązującego cennika opłat na pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w maju 2018 roku Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – 2018 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola” Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 OGŁOSZENIE: zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo) Szczegóły
Przetargi 25.04.2018 Pierwszy publiczny przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, cz. działki o nr geodezyjnym 220/5 Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 23.04.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 134/3, obręb ewidencyjny Srebrniki) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.04.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Napole, Napole – Pluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XXXI/278/18 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XXXI/277/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała Nr XXXI/276/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 Uchwała nr XXXI/275/18 w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Obwieszczenie z dnia 23.04.2018 r. … na wniosek ECS Electronic Control Systems, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej, realizacja inwestycji na części działki o nr geodez. 108 położonej w obrębie ewidencyjnym Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 4 67 68 »