Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XXIX/257/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XXIX/256/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XXIX/255/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Protokół kontroli stwierdzający wykonanie zadania i wykorzystanie środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej spisany w dniu 10 listopada 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Działkowej, Odrodzenia, Strażackiej oraz Placu Wolności w Kowalewie Pomorskim, realizacja inwestycji na działkach nr geodez. 178, 91, 6, 173, 160/2, 175, 177/1 położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Projekty uchwał XXIX sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Protokół z dnia 22 stycznia 2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 10/D/2018 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17.01.2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Nabór członków komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018. Szczegóły
Przetargi 18.01.2018 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego działając w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (nr dz. 107/5) Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 136/2017 z dnia 19.10.2017 roku w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości o nr geod. 107/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.01.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działka nr 29, 01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Zapytanie ofertowe na demontaż obecnie istniejących w lokalu pieców kaflowych oraz wykonanie ogrzewania etażowego c.o. w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynku znajdującym się w Kowalewie Pomorskim przy ul. Główny Dworzec 9 Szczegóły
« 1 2 3 4 61 62 »