Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.08.2018 Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi wejściowych wraz z futrynami w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup wraz z dostawą hydraulicznych nożyc do cięcia RSU2000-107+ dla jednostki OSP z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 30.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz.dz. 11/4, obręb ewidencyjny Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: wyposażenie budynku socjalno-biurowego z pomieszczeniem edukacyjnym w PSZOK w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia trzeciej edycji konkursu ekologicznego pn. „Ekowypady za elektroodpady” Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 OBWIESZCZENIE: … wydano postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo na odcinku od km 0+000 do km 3+830, długość 3,830 km z dnia 27 lipca 2018 r., znak: WOŚ.6220.21.8.2017 Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sadzonek drzew , krzewów i bylin, które zostaną wykorzystane do realizacji zadania pn: „ Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018r. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 Zarządzenie nr 121/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 Zarządzenie nr 111/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 Zarządzenie nr 113/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 Zarządzenie nr 114/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszejod kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 Zarządzenie nr 112/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usług kultury w Wielkiej Łące” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 Zarządzenie Nr 118/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Projekty uchwał XXXV sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w lipcu 2018 roku Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
« 1 2 3 4 74 75 »