Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/231/17 w sprawie zmiany uchwały nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/230/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/208/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa chodników, parkingu i zatoki postojowej w miejscowości Wielka Łąka w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/229/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/228/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXVII/227/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie informuje o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie (dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo) Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczy obrębu ewidencyjnego: Mlewo Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.11.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.20.2016 Stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego MLEWO IV zlokalizowanego w miejscowości Mlewo na działce ew. nr 14/5 gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawskopomorskie” Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Komunikat: W związku z rozpoczęciem prac nad Programem ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniwice) informujemy o możliwości złożenia uwag dotyczących stanu klimatu akustycznego w pobliżu Autostrady A1 Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Kowalewo Wind Sp. z o.o., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej o napięciu 110 kV wraz ze światłowodem relacji GPZ Farma Wiatrowa – GPZ Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 10/3, 11/3, 7/1, 18/1, 22/1, 23/1, 33, 38, 292, 39, 44, 49, 46, 50, 51, 145/1, 165, 166 obręb ewidencyjny Sierakowo oraz na działkach o nr geod. 323, 317, 318, 319/2 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie z dnia 21.11.2017 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2, gmina Kowalewo Pomorskie – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 344/1, 344/2, 367 i 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadzonej dnia 04.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Projekty uchwał XXVII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 XXVII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 16.11.2017 Zarządzenie Nr 150/2017 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2019 Szczegóły
Przetargi 16.11.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 43/3 o powierzchni 191 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych Szczegóły
Akty prawne 16.11.2017 Zarządzenie Nr 152/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy i reprezentacji Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 28/10-Frydrychowo, działka nr 15/9-01 obręb miasta Kowalewo Pomorskie, część działki nr 43/3 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działki nr 139 i część działki 140 – Wielkie Rychnowo) Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Protokół kontroli Nr 105N.HK/17 przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną targowiska miejskiego „Mój Rynek” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie Nr 151/2017 w sprawie wprowadzenia opłat za bilet indywidualnego korzystania z pływalni w Kowalewie Pomorskim „Senior” Szczegóły
« 1 2 3 4 56 57 »