Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.06.2021 Terminy posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w czerwcu 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 07.06.2021 Zarządzenie nr 59/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Jednostkowe sprawozdania finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.06.2021 Zarządzenie nr 60/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. pn. . „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.06.2021 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, pełnomocnik Pan Mateusz Maciejewski, ul. Glinki 93/18, 85-861 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej – gazociągu niskiego ciśnienia 160 PE i 125 PE – realizacja na działkach o nr geod. 259 oraz 306, obręb ewidencyjny 04 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Uchwała nr XXX/255/21 w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Uchwała nr XXX/254/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Uchwała nr XXX/253/21 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Uchwała nr XXX/252/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 marca 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Uchwała nr XXX/251/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Uchwała nr XXX/250/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Uchwała nr XXX/249/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Zarządzenie nr 63/2021 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu pn. „Zrób coś twórczego z odpadu starego” Szczegóły
Akty prawne 02.06.2021 Zarządzenie nr 62/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
« 1 2 3 4 169 170 »