Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie) Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „KNIEJA” w Toruniu, teren polowania: Bielsk – Lipienica – Szychowo – Chełmonie) Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Obwieszczenie: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „MLEWO” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach nr. ew. 7 i 17 w miejscowości Mlewo, Gmina Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/284/21 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/283/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/282/21 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/281/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/280/21 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/279/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2030 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/278/21 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/277/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXXIII/276/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2021-2035 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Zarządzenie nr 66/2021 w sprawie: ustalenia rodzaju przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz wzorów pieczęci i formularzy stosowanych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Obwieszczenie – o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji oraz przeróbce kruszywa ze złoża Mlewo VI położonego na działce nr 14/6 obręb 0010 Mlewo gm. Kowalewo Pomorskie, pow. golubsko dobrzyński, woj. kujawsko pomorskie” Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 04.10.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dotyczy działki nr 62/1 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, pełnomocnik: p. Paweł Tomaszewski, ul. Batalionów Chłopskich 24, 87-300 Brodnica w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE 125 w pasie drogowym na działce nr geod. 72 – realizacja inwestycji na działce nr geod. 72, położonej w 01 obrębie miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 05.10.2021 Zarządzenie nr 105/2021 w sprawie odwołania koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2021 Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie powołania koordynatora do spraw szczepień przeciwko COVID-19 Szczegóły
Artykuł 29.09.2021 Zapytanie ofertowe – „Naprawa przepustu drogowego w m. Szewa” działka nr 13 obręb Szewa Szczegóły
Artykuł 29.09.2021 Uchwała Nr 7/I/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2021 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 180 181 »