Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.07.2019 Zarządzenie nr 101/2019 w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019” podczas Gminno- Parafialnych Dożynek Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.07.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.10.2019 umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Kowalewo” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie nr 104/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie nr 100/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim Uchwały nr VIII/69/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podjęła Uchwałę Nr VIII/69/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie nr 99/2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „ Wyprawka szkolna” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2019 Zarządzenie nr 96/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Zapytanie ofertowe na budowę dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica w ramach zadania ”Budowa zjazdów na drogi gminne w Wielkiej Łące” Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko -Pomorskiego uchwały Nr VIIl/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwały antysmogowej”), oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
Akty prawne 19.07.2019 Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr geod. 255/3, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 18.07.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 157/4, 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „ Eksploatacja złoża piasków i żwirów, na działkach nr ew. 200 i 201/3 w miejscowości Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Uchwała Nr VIII/69/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Zarządzenie nr 90/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.07.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Petycja TIiGG.152.1.2019 Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej GPZ Kowalewo-Chełmonie, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 233, 234 i 241, obręb ewidencyjny 02 miasta Kowalewo Pomorskie oraz nr geod. 8/4, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 12.07.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz.dz. 11/4 – obręb ewidencyjny Frydrychowo, cz.dz. 255/3 – 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
« 1 2 3 4 105 106 »