Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2017 Zarządzenie Nr 125/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Uchwała Nr XXV/213/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Uchwała Nr XXV/215/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2017 Ogłoszenie: przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 110144C i 110141C w m. Wielkie Rychnowo Szczegóły
Akty prawne 27.09.2017 Uchwała Nr XXV/219/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kęsowo Szczegóły
Akty prawne 27.09.2017 Uchwała Nr XXV/218/17 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Akty prawne 27.09.2017 Uchwała Nr XXV/217/17 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2017 Uchwała Nr XXV/216/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2017 Uchwała Nr XXV/214/17 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie: … wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe’’ realizacja inwestycji na działce nr ewidencyjny 34 położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmoniec, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 25.09.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr 267/9 obręb Wielka Łąka) Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Obwieszczenie: … wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola’’ realizacja inwestycji na działce nr ewid. 255/3 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 Zarządzenie nr 126/2017 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek oświatowych podczas ich nieobecności, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym Szczegóły
Przetargi 21.09.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 156/3 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Przetargi 21.09.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 156/3 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Przetargi 21.09.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geod. 36, 37 i 39 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 02 Szczegóły
Przetargi 21.09.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 29 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Zarządzenie Nr 124/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Zarządzenie Nr 117/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Przetargi 19.09.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy, oznaczoną geodezyjnie jako działka 91 o powierzchni 1,0800 ha – (w/g użytków: R IIIb- 0,1700, RIVa- 0,5700, RIVb- 0,2000, N – 0,1400) – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
« 1 2 3 4 50 51 »