Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/31/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/30/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/29/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/28/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie wsi Mlewiec w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/27/15 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/26/15 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/25/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/24/15 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/23/15 w sprawie zmieniająca uchwały: 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. nr VII/67/03 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych, 2) z dnia 10 czerwca 2011 r. nr VI/49/11 w sprawie podziału sołectwa Kiełpiny na sołectwo Kiełpiny i sołectwo Piątkowo. Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/22/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/21/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kowalewo Pomorskie środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/20/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/19/15 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/18/15 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
Akty prawne 06.03.2015 Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 06.03.2015 r. w sprawie wysokości nagród w konkursie ,,Przywracamy urok naszej gminie,, przeprowadzonym w 2014 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2015 Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 06.03. 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech Szczegóły
Akty prawne 06.03.2015 Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 06.03.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zajmowanych na miejską i wiejską sieć wodociągową wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalniami w Piątkowie i Wielkiej Łące. Szczegóły
Akty prawne 26.02.2015 Zarządzenie Nr 25a/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 października 2014 roku roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pływalni w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 20.02.2015 Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
« 1 2 176 177 178 179 180 181 »