Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 25.02.2016 roku w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia pracownika do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy i reprezentacji. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 09.02. 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. ,,Nasi dzielni strażacy,, Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 05.02.2016r w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 09/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji oceniającej złożone oferty w konkursie otwartym na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej w roku 2016. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek oświatowych podczas ich nieobecności, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmian do planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 13 /2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie lokali, które wynajmowane będą jako lokale socjalne. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów Szczegóły
« 1 2 174 175 176 177 178 184 185 »