Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2017 Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na kwiecień 2017 roku Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 04.04.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 339/4) Szczegóły
Przetargi 05.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie Pierwszy przetarg, który odbył się 14.02.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym (dz. nr 15) Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nazwa zamówienie publicznego: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadania: 1. Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu. 2. Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej. z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 dot. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo-Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42 mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.23.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 110148C, 110149C, 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.22.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, Gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie Nr 45/ 2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/191/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/190/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/189/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/188/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/187/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/186/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwala Nr XXI/185/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
« 1 2 142 143 144 145 146 180 181 »