Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Nazwa zamówienie publicznego: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadania: 1. Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby urzędu. 2. Dostosowanie budynku publicznego gimnazjum do potrzeb uczniów szkoły podstawowej. z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 dot. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo-Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42 mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.23.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 110148C, 110149C, 110150C w m. Elzanowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.22.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej relacji Borówno-Nowy Dwór, Gmina Kowalewo Pomorskie ” Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Zarządzenie Nr 45/ 2017 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/191/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/190/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/189/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/188/17 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/187/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwała Nr XXI/186/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2017 Uchwala Nr XXI/185/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 OBWIESZCZENIE: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim Uchwały Nr XXI/191/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Obwieszczenie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie okręgów wyborczych, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzonymi na dzień 11 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych autystycznych Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 30.03.2017 Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
« 1 2 140 141 142 143 144 177 178 »