Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.05.2015 Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pom. Szczegóły
Akty prawne 22.05.2015 Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/38/15 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów i członków zarządów komitetów osiedlowych Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/37/15 w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/36/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/35/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji udzielonej w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Przedszkole przy szkole – Gmina Kowalewo Pomorskie,, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie zmiany stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 14.05.2015 Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 14/05/2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu zadaniowego do spraw rozwoju lokalnego. Szczegóły
Akty prawne 09.05.2015 Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2015 Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2015 Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi osiedlowej, położonej na dz. geod. nr 169/1, 395, 396, 404, 224/4, 224/3 w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie wraz z przebudową dwóch wjazdów na drogę powiatową. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2015 Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 30.04.2015 Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 30.04.2015 roku w sprawie form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli i kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 30.04.2015 Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2015 Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2015 Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2015 Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2015 Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. Szczegóły
« 1 2 125 126 127 128 129 130 131 »