Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/56/15 w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/55/15 w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/54/15 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/53/15 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/52/15 w sprawie przyjęcia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2017. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/51/15 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/48/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/47/15 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/46/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/44/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/43/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2017. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.05.2016 Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach funduszu alimentacyjnego. Szczegóły
« 1 2 124 125 126 127 128 136 137 »