Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2015 Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 02/07/2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2020. Szczegóły
Akty prawne 02.07.2015 Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 02.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2015 Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,, Szczegóły
Akty prawne 30.06.2015 Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosków i dokumentacji nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 26.06.2015 Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 17.06.2015 Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 17.06.2015r. w sprawie zmiany zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro. Szczegóły
Akty prawne 16.06.2015 Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach w konkursie ,,Piękna Gmina,, 2014 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2015 Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 08.06.2015r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego. Szczegóły
Akty prawne 05.06.2015 Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 05.06.2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 29.05.2015 Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 29 maja 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 29.05.2015 Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2015 Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 28.05.2015 roku w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym części nieruchomości znajdującej się na działce o nr geod. 135 , obręb ewidencyjny 3-Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 28.05.2015 Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pom. Szczegóły
Akty prawne 22.05.2015 Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/38/15 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów i członków zarządów komitetów osiedlowych Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/37/15 w sprawie zatwierdzenia planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/36/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/35/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji udzielonej w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2015 Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,Przedszkole przy szkole – Gmina Kowalewo Pomorskie,, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczegóły
« 1 2 115 116 117 118 119 121 122 »