Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/68/15 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/67/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/66/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/65/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/64/15 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/63/15 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/62/15 w sprawie udzielenia dotacji w 2015r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/61/15 w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie,, Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/60/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/59/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/58/15 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/57/15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/56/15 w sprawie zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/55/15 w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/54/15 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/53/15 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/52/15 w sprawie przyjęcia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2017. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/51/15 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy w gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Szczegóły
« 1 2 108 109 110 111 112 121 122 »