Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/88/16 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/ 87/ 16 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XI/86/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/85/15 w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/84/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 – 2032,, Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/82/15 w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 – 2020,, Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/81/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/80/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/79/15 w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,, Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/78/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/77/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/76/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/75/15 w sprawie budżetu na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr X/74/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/73/15 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/72/15 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/71/15 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/70/15 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr IX/69/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2016 r. Szczegóły
« 1 2 107 108 109 110 111 121 122 »