Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 13.01.2017 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole (nr dz. 30), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 13.01.2017 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki (nr dz. 15), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na styczeń 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Zapytanie ofertowe: Zakup środków chemicznych do sprzątania hali basenowej, szatni oraz pozostałych pomieszczeń Centrum Rekreacji i Sportu- PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy budynku M-GOK w ramach realizacji inwestycji pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy M-GOK w Kowalewie Pomorskim” na działkach nr geodez. 156/1 i 156/3, położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom., gm. Kowalewo Pom. Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ustalenia warunków zbycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu, działka oznaczona numerem geodezyjnym 97 o pow. 0.1326 ha, położona w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie i prawa własności do budynku z gruntem związanego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: cz. dz. nr 38/6; pow. 18,40 m2 ; 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 118/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 122/2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług oraz zasad przekazywania dokumentacji księgowej od jednostek organizacyjnych niezbędnej do scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 121/2016 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr 111/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr 119/2016 w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Plan celów rzeczowo – finansowych na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/175/16 w sprawie budżetu na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/174/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/173/16 w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/172/16 w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XIX/171/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
« 1 2 106 107 108 109 110 137 138 »