Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/121/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/120/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/119/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/118/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/117/16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/116/16 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/115/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2017. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/114/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/113/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/143/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/112/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała Nr XV/111/16 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Kierownika Referatu Centrum Rekreacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosków i dokumentacji nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 1 kwietnia 2016 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 15.06.2016 Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2016 Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 09.06. 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Na Witacza Dożynkowego” Szczegóły
« 1 2 103 104 105 106 107 121 122 »