Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Kowalewo wraz z liniami kablowymi SN ze słupami i nN oraz infrastrukturą towarzyszącą: instalacje kanalizacji deszczowej z drenażem, kanały kablowe, instalacja teletechniczna, odgromowa, uziemiająca oświetlenia zewnętrznego, drogi wewnętrzne chodniki, wiata p.poż., ogrodzenie wraz z przebudową budynku rozdzielni SN – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian