Kierownik Referatu Centrum Rekreacji i Sportu

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim: Kierownik Referatu Centrum Rekreacji i Sportu

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:65/2016
  • Wydział:Referatu Centrum Rekreacji i Sportu w Urzędzie Miejskim
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • StanowiskoKierownik
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-06-30
  • Termin składania dokumentów2016-07-12
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. obywatelstwo polskie*,
   2. wykształcenie wyższe o kierunku:zarządzanie, administracyjne
   3. co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej 1 rok w jednostkach samorządu terytorialnego,
   4.kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   5.kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   6.znajomość przepisów:
   • ustawy o samorządzie gminnym,
   • ustawy o pracownikach samorządowych,
   • znajomość kodeksu pracy,
   • ustawy prawo zamówień publicznych,
   • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   • ustawy prawo budowlane,
   • ustawy o finansach publicznych.
   7. nieposzlakowana opinia
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe– dobra znajomość obsługi komputera,
   – umiejętność analitycznego myślenia,
   – samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
   – kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
   – odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów poprzez prowadzenie całokształtu działalności administracyjno - porządkowo – technicznej,
   -nadzór nad dyscypliną pracy pracowników,
   -organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników,
   -prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów,
   -bieżący nadzór nad funkcjonowaniem obiektów oraz ich prawidłową i bezpieczną eksploatacją,
   -współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie określonym przepisami prawa (pozwolenia, uzgodnienia itp.),
   -nadzór nad utrzymaniem sprawności urządzeń oraz środków trwałych w obiektach,
   -odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów,
   -właściwa organizacja pracy,
   -organizowanie i koordynowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian