Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabór DWÓCH KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2019
  • Wydział:Dział Świadczeń Rodzinnych
  • Miejsce pracyMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
  • Stanowiskoreferent
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2019-03-19
  • Termin składania dokumentów2019-03-29
  • Sposób składania dokumentówmożna przesłać lub dostarczyć osobiście
  • Miejsce składania dokumentówMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wolności 3, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko Referent Dział Świadczeń Rodzinnych
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne 1. obywatelstwo polskie,
   2. wykształcenie wyższe
   3. co najmniej dwuletni staż w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej przy realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego..
   4. znajomość i stosowanie ustaw i rozporządzeń:
   • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
   • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
   • ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem'',
   • ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
   • ustawy o finansach publicznych,
   • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
   • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
   • kodeks postępowania administracyjnego,
   • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
   5. znajomość instrukcji kancelaryjnej,
   6. umiejętność redagowania pism urzędowych,
   7. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna),
   8. samodzielność
   9. dokładność,
   10. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   11. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   12. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,
   13. nieposzlakowana opinia,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe 1. znajomość oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego SYGNITY,
   2. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word i Excel;
   3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
   4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
   5. umiejętność pracy w zespole,
   6. kultura osobista.
   7. znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
   8. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
   9. umiejętność organizacji pracy i obsługi klienta oraz pracy w zespole,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyDo głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:
   1. Sprawdzanie poprawności wypełnienia i kompletności wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych,
   2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
   3. Przygotowywanie projektów pism do indywidualnych interesantów, instytucji, urzędów, dotyczących prowadzonych spraw,
   4. Przygotowywanie danych i informacji w ramach realizowanego zadania dla niezbędnych potrzeb statystycznych i analitycznych.
   5. Prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
   6. Sprawdzanie poprawności wypełnienia i kompletności wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu,
   7. Przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków, sporządzanie informacji oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie Rządowego programu „Dobry start”,
   8. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków „Karta Dużej Rodziny”.
   9. Prowadzenie spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego ,
   10. Sporządzanie list wypłat świadczeniobiorców,
   11. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz egzekucja i rozliczanie nienależnie pobranych świadczeń,
   12. Sporządzanie sprawozdań,
   13. Opracowanie potrzeb oraz środków na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,
   14. Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków,
   15. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, z pracodawcami, Sądem, Policją, Prokuraturą oraz innymi instytucjami,
   16. Archiwizacja dokumentów,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian