Inspektor w Referacie Finansowym

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Wydział:Referat Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • StanowiskoInspektor
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-03-28
  • Termin składania dokumentów2017-04-10
  • Sposób składania dokumentówosobiście, drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. obywatelstwo polskie,
   2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: ekonomiczne, rachunkowość ,
   3. co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
   4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   6. znajomość przepisów prawa:
   -administracyjnego i samorządowego,
   -z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
   -z zakresu ubezpieczeń społecznych,
   ustawy o ochronie danych osobowych.
   7. nieposzlakowana opinia.
   8. znajomość obsługi komputera, w tym programów: MICROSOFT OFFICE WORD lub równoważny, Excel lub równoważny.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-znajomość obsługi programu komputerowego do księgowania dowodów finansowych – „FoKa” autor Sputnik Software, systemu zarządzania budżetami „Besti@”,
   -umiejętność analitycznego myślenia,
   -samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
   -kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyDo głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:
   -prowadzenie ksiąg rachunkowych gminy, w tym:
   a) dekretowanie dowodów księgowych,
   b) bieżące księgowanie zadekretowanych dowodów w programie komputerowym,
   c) analiza miesięczna kont zespołu 1,2,9; w tym uzgodnienie kont z wyciągami bankowymi,
   d) przenoszenie sald odpowiednich kont w terminach określonych w przepisach,
   -przygotowywanie prawidłowo zaksięgowanych i uzgodnionych danych do sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych,
   -sporządzanie bilansu organu,
   -sporządzanie miesięcznych wydruków zestawień obrotów i sald i jego uzgodnienie potwierdzone podpisem,
   -terminowe przekazywanie dochodów z zakresu administracji rządowej,
   sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych i terminowe przekazywanie ich do adresatów określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej,
   kontrola terminowości składania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne gminy i instytucję kultury,
   sporządzanie rocznych bilansów gminy i ich terminowe przekazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
   akceptowanie przelewów za pomocą karty mikroprocesorowej z rachunków bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian