III Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że
28 grudnia br. o godzinie 14:00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej.

Porządek III sesji przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe

a/ otwarcie sesji i powitanie,
b/ odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,
c/ stwierdzenie quorum,
d/ przedstawienie porządku obrad,
e/ przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej,
f/ informacja Starosty z prac Rady Powiatu,
g/ informacja Przewodniczącego Rady, oraz informacja z prac Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
h/ sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady.

2. Informacja w sprawie interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego,
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020,
f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
g) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
h) uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do tworzenia Stowarzyszenia pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

4. Projekt Planu Celów Rzeczowo – Finansowych Gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2019.

a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
– o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035,
– o projekcie budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na 2019 rok,
– o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kowalewo Pomorskie na 2019 r.,
c) omówienie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przez Skarbnika Gminy
d) opinia Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Samorządu,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
g) podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

5. Wolne głosy i wnioski w sprawach bieżących.

6. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta.

7. Zakończenie.

Link do transmisji: https://youtu.be/1W941Toc5c4

Imienne wykazy głosowań radnych.

Informacje

Rejestr zmian