II Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 3 grudnia 2018 r. o godzinie 15:00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej.

Porządek II sesji:
1. Sprawy regulaminowe.

a) otwarcie sesji i powitanie,

b) odśpiewanie hymnu Kowalewa Pom.,

c) stwierdzenie quorum,

d) przedstawienie porządku obrad,

e) przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej,

f) informacja Starosty z prac Rady Powiatu,

g) informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

h) sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady.

2. Informacja w sprawie interpelacji, zapytań i wniosków radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,

d) zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie,

f) wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

g) majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,

h) przyjęcia projektu: „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”,

i) powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim,

j) ustalenia wysokości diet dla radnych,

k) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

4. Wolne głosy i wnioski w sprawach bieżących.

5. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta.

6. Zakończenie.

Odnośnik do nagrania z obrad.

Imienne wykazy głosowań radnych.

Informacje

Rejestr zmian