GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Kowalewo Pomorskie składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, najpóźniej do 12 października 2018 roku.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzone.

Z kolei wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania – najpóźniej do 26 października br.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim: tel. 56 684 10 24 wew. 38.

Druki wniosków można pobierać poniżej lub w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim (pokój nr 8).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian